نرم افزارهای کمک آموزشی میشا و کوشا

بهترین ابزار کمک آموزشی برای درک بهتر مفاهیم درسی

ارتباط با معلم

امکانات بی نظیر در جهت ارتباط هر چه بیشتر معلم با دانش آموزان

آزمونهای آفلاین و آنلاین

امکان برگزاری آزمون آفلاین توسط دانش آموز و برگزاری آزمونهای آنلاین سراسری و رتبه بندی دانش آموزان

آموزش کلیه دروس

آموزش تمام دروس به شيوه اي مفهومي و با استفاده از امكانات چند رسانه اي و جذاب برای دانش آموزان

آخرین مطالب